Thursday, April 15, 2010

Bhaja Govindam Baja Govindam

Adhi Sankaracharya wrote this famous "Stothra".

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam
Govindam Bhaja Mooda Mathe
Samprapthe Sannihithe Kaale
Nahi Nahi Rakshathi Dookrunj Karane
(Bhaja Govindam…..)

Dhinamapi Rajani, Sayam Pratha,
Sisira Vasanthou Punarayatha,
Kala Kreedathi Gachat Yayu,
Sthadapi Na Munjathyasa Vayu
(Bhaja Govindam…..)

Agre Vahni, Prashte Bhanu,
Rathrou Chibuka Samirpitha Janu,
Karathala Biksha Taru Thala Vasa
Sthadhapi Na Munjathyasapasa.
(Bhaja Govindam…..)

Yavadvitho Parjana Saktha,
Sthavannija Parivaro Raktha
Paschat Jeevathi Jarajjara Dehe,
Varthaam Prucchathi Ko Apina Gehe.
(Bhaja Govindam…..)

Jatilo Mundee Lunchitha Kesa,
Kaashayambara Bahu Krutha Vesha,
Pasyannapi Cha Na Pasyathi Lokaa
Hyudhara Nimittam Bahu Krutha Soka.
(Bhaja Govindam…..)

Bagavat Geetha Kinchid Adheetha,
Gangaajalalava Kanikaa Peetha,
Sukrudhapi Yasya Murari Samarcha,
Tasya Yama Kim Kuruthe Charchaam.
(Bhaja Govindam…)

Angam Galitham Palitham Mundam,
Dasanaviheenam Jatham Thundam,
Vruddho Yathi Gruheetha Dhandam,
Tadapi Na Munjathyaasa Pindam
(Bhaja Govindam…)

Balasthavat Kreedasaktha,
Stharunasthavath Tharunee Saktha,
Vrudha Staavath Chintha Magna,
Parame Brahmani Kopi Na Lagna
(Bhaja Govindam…)

Punarapi Jananam Punarapi Maranam,
Punarapi Janani Jatare Sayanam,
Iha Samsaare Khalu Dusthare,
Krupayaa Pare Pahi Murare.
(Bhaja Govindam…..)

Punarapi Rajani, Punarai Divasa,
Punaraip Paksha, Punarapi Maasa,
Punarapyayanam, Punarapi Varsham,
Tadapi Na Munjityasaamarsham.
(Bhaja Govindam…..)

Vayasi Gathe Ka Kama Vikara,
Shushke Neere Ka Kaasaara,
Nashte Dravye Ka Parivaara,
Gnathe Tathwe Ka Samasaara. (
Bhaja Govindam…)

Naree Sthana Bhara Nabhi Nivesam,
Mithyaa Mayaa Mohaavesam,
Ethan Mamsavasaadhi Vikaram,
Manasi Vichinthaya Vaaram Vaaram.
(Bhaja Govindam….)

No comments:

Post a Comment